PECHUGON
OFERTA
Gs. 13.000

UNIDADES

SADIA
OFERTA
Gs. 13.800

UNIDADES

SADIA
OFERTA
Gs. 7.400

UNIDADES

JAKARU
OFERTA
Gs. 13.500

UNIDADES

PECHUGON
Gs. 11.600

UNIDADES

PECHUGON
Gs. 18.000

UNIDADES

PECHUGON
Gs. 9.000

UNIDADES

PECHUGON
Gs. 13.750

UNIDADES

MC CAIN
Gs. 20.585

UNIDADES

FRIMESA
Gs. 31.000

UNIDADES

PECHUGON
Gs. 15.250

UNIDADES

SADIA
Gs. 28.600

UNIDADES

SADIA
Gs. 51.550

UNIDADES

SADIA
Gs. 28.600

UNIDADES

SADIA
Gs. 28.600

UNIDADES

ÑA EUSTAQUIA
Gs. 15.000

UNIDADES

GRANOPAR
Gs. 25.200

UNIDADES

VEGETALEX
Gs. 24.300

UNIDADES

VEGETALEX
Gs. 24.300

UNIDADES

VEGETALEX
Gs. 17.700

UNIDADES

VEGETALEX
Gs. 16.350

UNIDADES

OCHO FUENTES
Gs. 49.700

UNIDADES

PECHUGON
Gs. 25.000

UNIDADES